Rady pro Vaši ochranu...


Informace Návod Pokyny Improvizovaná ochrana

ÚVOD


Metodická pomůcka je určena pro orgány státní správy, územní samosprávy a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zabezpečují ochranu obyvatelstva ukrytím.

Pomůcka odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí. Radí, kde je možno tyto odpovědi získat v běžném životě.

Pomůcka dále pojednává o využití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, výrobních a dalších objektů kjejich úpravě pro improvizované úkryty.

Je praktickým metodickým návodem pro přípravné práce v době míru a pro svépomocné budování improvizovaných úkrytů za krizových situací.

Přípravné práce spočívají zejména ve výběru vhodných prostor, určení reálné kapacity úkrytů (počet ukrývaných osob), návrhu technického řešení pozdějších úprav, množství materiálu a času potřebného na další úpravy.
Svépomocné budování za krizových situací spočívá v provedení navrženého technického řešení.

V pomůcce najdete rovněž improvizované prostředky ochrany dýchacích cest a povrchu těla a návod na jejeich použití.


I. KDE ZÍSKAT INFORMACE?


Mezi časté dotazy veřejnosti, adresované na MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboruČR patří otázky směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události. Je proto na místě osvětlit, kde lze získat potřebné informace ocharakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události.

Občan získá tyto informace na příslušném obecním úřadě na základě a)§15 odst.(4) zákona č.239/2000Sb., ointegrovaném záchranném systému a ozměně některých zákonů: „Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby vobci scharakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.“

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, opřipravených záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby)na základě §23 odst.(1) písm.b)a §24 odst.(1)písm.b) zákona č.239/2000Sb., ointegrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů: „Pokud okresní úřad zahrne do havarijního plánu okresu nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí opatření uvedená v §24 odst.1 písm.b) tohoto zákona, t.j. vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. zákon č.18/1997Sb., omírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a zákon č.353/1999Sb., oprevenci závažných havárií), informování ohrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, organizování záchranných prací, organizování přípravy ksebeochraně a vzájemné pomoci.“

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace ocharakteru možného ohrožení, opřipravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení upříslušného obecního úřadu. a)§15 odst.(4) zákona č.239/2000Sb., ointegrovaném záchranném systému a ozměně některých zákonů.


II. NÁVOD K VÝBĚRU VHODNÝCH PROSTOR PRO IMPROVIZOVANÉ ÚKRYTY


Improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí svyužitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný vokolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy sklenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.

Proti samotnému úniku nebezpečných látek, zejména vdobě míru, je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky.

Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí vpřípadě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800m. Při výběru IÚ nutno dodržet dále stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů.

Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1-3m2 podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3-5m2 podlahové plochy vprostoru bez větracího zařízení. Kapacita IÚ je dána součtem sedících a ležících osob, jinak není omezena. Světlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3m při dodržení minimální podchodné výšky (od podlahy knejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9m.


Hlavní zásady výběru:


 1. Obvodové zdi IÚ umístěného v suterénu musí mít minimálně tloušťku 45cm zděné nebo 30cm železobetonové (upanelových domů výjimečně 15cm)
 2. Zdi, do nichž je opřena u klenutých místností valená klenba, musí mít tloušťku minimálně 90cm
 3. Tloušťka klenby musí být nejméně 15cm
 4. Vchodové dveře se musí otevírat směrem ven zúkrytu
 5. IÚ umístěný v bloku budov musí mít minimálně dva nouzové výlezy nebo jiné únikové cesty. Je výhodné, jsou-li IÚ mezi sebou propojeny alespoň průrazy (průlezy)

Nejvhodnější jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové). Vhodné jsou imasivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) svelkou únosností stropních konstrukcí vsuterénech.


Zesilování ochranných vlastností IÚ


Zesilování ochranných vlastností závisí na druhu improvizovaného úkrytu podle toho proti čemu má chránit ukrývané osoby.

 1. V případě použití otravných látek a při úniku nebezpečných průmyslových látek se jedná především o dokonalé utěsnění všech otvorů vIÚ
 2. Při radioaktivním spadu se jedná hlavně o zesilování (zhmotnění) okenních otvorů sklepních prostorů přídavným materiálem (cihly, kameny, pytle s pískem nebo hlínou, násyp zeminy apod.) minimálně na tloušťku obvodového zdiva tak, aby se dosáhlo zeslabení radioaktivního záření
 3. Před nebezpečím leteckého útoku, proti pádu trosek, střepin a hořících předmětů se jedná převážně o podpírání stropů, chránění oken překrytím a o zesilování dveří

Stropy


Železobetonové stropy deskové a trámy železobetonových stropů je vhodné podepírat dřevěnými podélnými nosníky a sloupky se zavětrováním.

Hraněné řezivo pro podélné nosníky se musí vždy klást na stojato (na užší stranu).

Všechny sloupky musí být jednotlivě nebo vzájemně zajištěny úhlopříčnými výztuhami (zavětrováním) proti vybočení nebo zkosení a řádně uklínovány. Klíny musí být vzájemně zajištěny proti posunu při nárazu nebo otřesech.

Spojení a zajištění sloupků s příčnými nebo podélnými nosníky a jejich zajištění proti posuvu musí být provedeno tesařskými skobami (kramlemi) nebo prkny na obou stranách.


Segmentové valené klenby do traverz:


- do maximální délky traverz 4,00m (I profilu 24cm) při maximální vzdálenosti traverz 1,00m se strop nemusí podepírat ani rozpírat

- větší délky traverz nutno podepírat sloupky ve vzdálenostech 2,60m až 4,00m a rozpírat ve vzdálenostech rozpěr od 1,95 do 3,00m.

Rozměry válcovaného nosníku průřezu I - traverzy, do níž je vyzděna valená klenba, se určí podle šířky viditelné spodní příruby.

I číslo (v cm) 16 18 20 22 24
šířka příruby (v mm) 74 82 90 98 106

Stropní klenby valené do zdí nepodepírat!

Každou zesilující úpravu stropů (podpěry a rozpěry) se doporučuje odborně posoudit stavařem nebo statikem.


Okna


Všechny okenní otvory je nutno uzavřít a zpevnit zazděním cihlami, kameny nebo pytli s pískem nebo hlínou - možno takto upravit i zvenčí. Ve zvoleném suterénním prostoru je nutné provést zesílení všech okenních otvorů vedoucích do venkovního prostoru. Okna je nutné z vnější strany překrýt prkny, deskami, plechem apod. a zasypat zeminou, pískem, štěrkem apod., nebo zarovnat cihlami, dlažebními kostkami, pytli či bedničkami se zeminou, pískem nebo jiným vhodným materiálem.

Při vyplňování okenních otvorů je nutno pamatovat na případné umístění větracích komínků pro přívod a odvod vzduchu. Někdy je vhodné okenní křídla nejdříve vysadit a potom instalovat větrací komínek a okenní otvor vyplnit.


Dveře


Vchodové dveře je třeba zesílit prkny a svlaky a zajistit jejich plynotěsnost vhodným těsnícím materiálem a dodatečnou úpravou prahu.

Po obsazení IÚ je třeba vchodové dveře zabezpečit ( proti účinkům sání, které vznikne po tlakové vlně) trámky a dráty proti otevření směrem ven z úkrytu.


III. PODROBNĚJŠÍ POKYNY A DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR A ZODOLNĚNÍ IÚ


Volba vhodných prostor


Jedním z předpokladů k dosažení nejhospodárnější a nejúčinnější ochrany obyvatelstva v IÚ je vyhledání vhodných prostor pro jejich zřízení. Při vyhledávání a výběru těchto prostor je nutné přihlédnout, pokud to místní poměry umožňují, k těmto všeobecným požadavkům:

 1. úkryty nesmí být zřizovány:
  • v částech budov, v nichž jsou v horních podlažích uloženy předměty a zařízení jejichž váha převyšuje 1000 kg/m2 podlahové plochy,
  • pod výrobními nebo skladovacími prostorami, v nichž jsou umístěny nádrže s nebezpečnými chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými látkami
  • blíže než 100 m od rezervoáru s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny v případě, že porušení těchto rezervoárů může ohrozit bezpečnost ukrývaných
  • blíže než 50 m od provozů a skladů s nebezpečím výbuchu a od skladů slehce zápalnými látkami. Jsou-li pro větší skladovací množství hořlavých nebo jiných látek stanoveny požárními nebo jinými předpisy vzdálenosti větší, platí pak pro situování těchto prostorů tyto větší vzdálenosti
  • v místech kde by pod IÚ procházelo vedení vysokotlaké páry, vysokého napětí, stlačeného vzduchu a pod.
 2. úroveň podlahy má být nad hladinou podzemní vody
 3. při konkrétním výběru třeba vzít v úvahu tyto požadavky:
  • charakter a konstrukce budovy (odolnost proti požáru), celkovou zachovalost stavby a nosných konstrukcí suterénu
  • mírové využití suterénu
  • počet podlaží
  • konstrukce stropu
  • stáří budovy
  • počet traktů
  • úroveň stropu vůči terénu
  • možnost nouzového úniku do nezavalitelného prostoru

Dále je nutno přihlédnout k mírovému účelu stavby. Zřizování úkrytů v budovách se složitým a rozsáhlým instalačním zařízením (obchodní domy, hotely a pod.) je obtížné.

Ochranné účinky IÚ značně ovlivňuje konstrukce a charakter budovy. Nejvhodnějšími budovami jsou vícepodlažní stavby, které svým charakterem, vhodným umístěním v rámci okolní zástavby a svou konstrukcí lépe odolávají účinkům vzdušného napadení, skýtají dobré podmínky pro opuštění a dávají předpoklady pro hospodárné řešení.

Při výběru vhodného objektu je vždy nutno přihlédnout k celkové zachovalosti stavby, kvalitě zdiva a malty a hlavně nosných prvků suterénu především u starších zděných staveb. Výhodné jsou stavby vícetraktové, protože umístěníIÚ ve středních traktech je nejvhodnější. Nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál a stavby přízemní nebo jednopatrové.


Postup prací


 1. po zvolení vhodného prostoru pro IÚ určit plánovanou kapacitu úkrytu podle podlahové plochy a vnitřního objemu
 2. stanovit rozsah a postup nutných úprav, odhadnout potřebu materiálu zmístních zdrojů a počet pracovníků sohledem na dodržení krátkého času
 3. zjistit místa hlavního uzávěru plynu, vody a ústředního topení
 4. vyklidit zvolený prostor
 5. provést vnější úpravy včetně přirozeného větrání (pokud bude nezbytné)
 6. provést vnitřní úpravy a utěsnění úkrytu
 7. vybavit úkryt vnitřním vybavením

Umístění IÚ a přístupy


Celkové umístění IÚ v budově je nejvhodnější ve středním traktu, jsou-li budovy alespoň trojtraktové. Nevýhodou je, že střední trakt bývá poměrně úzký (max.3,00m). Tento trakt může však být kombinován s vedlejším traktem podle místní situace. Vkaždém případě je vhodné, když mezi vnější zdí IÚ a obvodovou zdí budovy je volný prostor.

Umístění IÚ ve sklepě musí být voleno tak, aby byl přístupný přímo nebo nejkratší přímou cestou ze schodišťového prostoru, aby nenastávalo zdržení při jeho obsazování. Podpírající konstrukce musí být u vchodu náležitě upravena, aby nezužovala celkový profil průchodu a nebyla překážkou rychlého rozptýlení ukrývaných za vchodovou částí.


Únikové cesty


U sklepních IÚ je vhodné vybudovat nouzový výlez nebo průraz do sousedního prostoru.

Nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru (štolovým nebo šachtovým) by měl být opatřen každý IÚ, aby byl zajištěn odchod ukrývaných v případě, že hlavní vchod je zavalen (nepřístupný). Pokud není možno vybudovat zněkteréhoIÚ nouzový výlez do nezavalitelného prostoru, je nutno provést průrazy knapojení na nejbližšíIÚ, který je nouzovým výlezem do nezavalitelného prostoru vybaven.

Průraz se zřizuje tak, že se ve výši 40-50cm nad podlahou probourá ve zdi otvor rozměrů 60x80cm a zajistí osazením překladu minimálně 100cm dlouhým (železobetonový prefabrikát nebo ocelové Inosníky). Následně se otvor uzavře dvěma cihelnými zazdívkami 15cm silnými, vyzděnými na obyčejnou vápennou maltu tak, aby na obou stranách zdi byl průraz dobře viditelný (zazdívky nejsou vjedné rovině spovrchy zdi - jsou 2-3cm posunuty dovnitř. Sohledem na plynotěsnost se zazdívky opatří omítkou a barevně se odliší malbou. Uslabších zdí se provede jen jedna zazdívka 15cm silná. Průraz je vhodné umístit ve střední nosné zdi, zdůvodu menší pravděpodobnosti zavalení prostoru těsně vedle zdi.

Průrazy je třeba provést propojení i mezi sousedními budovami. Tímto způsobem vznikne celý systém vzájemně propojenýchIÚ vbloku budov, který je na nejvhodnějším místě opatřen nouzovým výlezem umožňujícím únik ukrývaných osob do volného (nezavalitelného) prostoru.


Zesilování stropních konstrukcí podpíráním sloupky a nosníky


Pro volbu podpírající konstrukce je vhodné zvolit jednoduchý systém sloupků a vodorovných podélných a příčných nosníků, které vzájemným spojením a zajištěním tvoří vyztužení stávající konstrukce. Společným působením obou konstrukcí je pak přenášeno potřebné zatížení. Zásadním principem a charakterem zesílení stávající konstrukce je zkrácení jejího rozpětí v místech největšího namáhání.

Dalším důležitým bodem je zajištění stability celé podpírající konstrukce zavětrováním. Připusťme vdaném případě různé možnosti otřesů, které se vyskytnou dříve, než bude podpírající konstrukce namáhána uvažovaným zatížením, tj. troskami zřícené budovy nad sklepem. Budou to vprvé řadě otřesy od dopravních prostředků bezprostředně po provedení, nárazy přímo na jednotlivé sloupky při přesunu materiálu, nárazy a tlak při hromadném zaplňování vdobě nebezpečí, otřesy od výbuchů pum a nakonec při sesutí budovy. Otřesy budou mít velmi nepříznivý vliv na stabilitu konstrukce a je proto důležité, aby zajišťovacím pracím (zavětrování) byla věnována náležitá pozornost.


Sloupky podpírající konstrukce


Sloupky tvoří v systému podepření důležitý prvek, který soustřeďuje a přenáší značné zatížení na malou podlahovou plochu sklepních místností. Samotný sloupek podle statických výpočtů má vzhledem k ostatním částem konstrukce poměrně malý profil, přičemž je důležitá otázka vzpěrné délky. Výhodného zkrácení vzpěrné délky dosáhneme vyzděním sloupků zcihel 30/30cm, 45/45cm do potřebné výše podle toho, jaký materiál a délku sloupku máme kdispozici. Sloupky jsou počítány pro vzpěrnou délku 250cm ubetonových stropů.

Větší pozornost musíme věnovat prefabrikovaným sloupkům ze železobetonu původně určeným pro oplocení. Utěchto sloupků je vmnohých případech značná délka, která pro podepření vprostorách snižší světlou výškou nevyhovuje. Zkrácení délky sloupku vyžaduje trpělivost a opatrnou práci při otloukání betonu. Při neopatrném zacházení se může velmi snadno zlomit ve kterémkoli průřezu.

Sloupky z cihel provádíme na obyčejnou maltu nebo na „sucho“ - to ovšem znamená, že ivtomto případě dáváme mezi cihly slabou vrstvu mazlavé hlíny (hliněné malty), aby nenastalo vlivem nerovností povrchů cihel bodové zatížení a tím idrcení. Sloupky zcihel jsou velmi výhodné po stránce materiálu, stability i provedení (není třeba dalšího zajištění). Nevýhodou je poměrně značný profil.

U všech sloupků je třeba zajistit roznášení tlaku na větší plochu podlahy, podle toho, jaké je provedení podlahy. Vnormálním případě dáváme jako podklad silnou fošnu, prefabrikované desky, několik vrstev cihel (45/45cm), kulatinu nebo polohraněné řezivo.


Materiál pro podpírající konstrukce


Stěžejní otázkou ztužující konstrukce je otázka materiálu a to materiálu vnejbližším okolí a zmístních zdrojů. Není jednoduché opatřit pro blok budov potřebný materiál vdostatečném množství. Při těchto opatřeních bude třeba rozumně uvažovat a odhalit všechny možné rezervy např. kůlny, oplocení, garáže, stavby rozestavěné, sklady (ovšem ne ty, které jsou důležité). Vněkterých případech mohou být rozebrány budovy, které mají být demolovány, nebo může být rozebrán materiál zpříček a přepážek ve sklepě, vpřízemí, vpatrech apod.

Získaný materiál musí být také správně využíván. Především je třeba zajistit materiál na vodorovné prvky konstrukce, který může být namáhán na ohyb (dřevo-hraněné řezivo, pražce, kulatina, železo-válcované nosníky, kolejnice). Teprve vtom případě, jestliže tento materiál postačí pro uvedené části konstrukce, můžeme jej využívat ipro sloupky a jiné tlačené prvky. Prakticky všechny hlavní tlačené prvky mohou být provedeny zcihel nebo tvárnic, které jsou nejsnáze kdosažení.

Při jejich opatřování nemůžeme však v žádném případě bourat některou nosnou zeď vbudově. Pokud nebude pomocný materiál (příložky, podložky, klíny, prkna, dráty, skoby, hřebíky, špalíky a jiné drobnosti) kdosažení vkaždé jednotlivé budově vdostatečném množství, bude třeba jej zajistit jiným způsobem.


Zabezpečení větrání


V IÚ s kapacitou do 50osob se dá použít principu přirozeného větrání, při kterém se využívá přirozeného tahu vzduchu vznikajícího rozdílem teplot vně a uvnitřIÚ. Venkovní vzduch se přivádí do IÚ komínkem, jehož nasávací otvor musí být 1,5m nad úrovní terénu a který vyúsťuje v místnosti pro ukrývané asi 50cm nad podlahou. Komínek se uvnitř místnosti opatří jednoduchým uzávěrem umožňujícím regulaci vzduchu. Vydýchaný vzduch se odvádí komínkem ústícím 20-25cm pod stropem a vyvedeným nejméně o 2m výše než nasávací otvor. Přívodní a odvodní komínek se umísťuje na protilehlých stěnách místnosti. Vnější otvory se opatřují stříškou. Komínky se zhotovují improvizovaným způsobem spoužitím vhodných plechových, osinkocementových, cementových nebo novodurových rour nebo se vyrobí zprken. Kprostupu komínků obvodovou zdí se využívají okenní otvory. Plocha průřezu přívodního a odvodního komínku se počítá 10cm 2 na jednu ukrývanou osobu. Má-li IÚ kapacitu větší než 50ukrývaných a skládá se zněkolika menších místností, musí mít každá místnost samostatné větrání.

Pro odsávání vzduchu lze využít též větrací nebo světlíkové šachty.


Utěsnění IÚ


K zajištění dostatečné funkce přirozeného větrání a proti případnému vnikání nebezpečných průmyslových a bojových otravných látek a proti radioaktivnímu prachu je nutnéIÚ utěsnit. Toho se dosáhne utěsněním všech otvorů, tj. spár, štěrbin, oken, dveří, prostupů větracích komínků a nevyužívaných průduchů. Jako vhodné těsnící materiály lze použit izolepu, samolepící molytanovou pásku, leukoplast, různé fólie, sádru, sklenářský tmel, modelínu, kamnářskou hlínu, jíl apod.


Vnitřní vybavení IÚ


Pro delší pobyt ukrývaných je IÚ třeba vybavit:

 1. Zásobou pitné vody nejméně na 3dny (3l na osobu a den) vnádobách, které lze uzavřít nebo zakrýt. Pokud je to možné umísťují se nádoby s vodou do chladné, uzavíratelné místnosti
 2. Trvanlivými potravinami v igelitových obalech na cca 3dny
 3. Nouzovým záchodem - pokud ho nelze umístit v oddělené místností, umísťuje se vprostoru odděleném závěsem. Prakticky jde ovhodnou přenosnou nádobu simprovizovaným sedátkem a uzávěrem. Po použití je vhodné nádobu zasypávat desinfekčním a protizápachovým prostředkem jako je např. vápno, chloramin, písek, hlína a pod. Tento materiál umísťujeme v prostoru nouzového záchodu. Po naplnění fekáliemi se nádoby vyprázdní mimoIÚ. Vedle tohoto způsobu je možno používat inejbližší záchody vbudově
 4. Přenosnou nádobou na odpadky
 5. Přenosnou nádobou na použitou vodu
 6. Jednoduchými lůžky a sedačkami v poměru 1:2, aby minimálně 1/3 ukrývaných mohla ležet (spát) a ostatní sedět

Zásady při ukrývání v IÚ


 1. Každý ukrývaný se řídí pokyny velitele úkrytu nebo pokyny vysílanými rozhlasem a televizí
 2. Používají-li se výjimečně zdroje světla s otevřeným plamenem (možno pouze v úkrytu s odvodními komínky), je nutno je umísťovat do blízkosti otvoru odvodního komínku
 3. V případě výskytu nebezpečných látek je třeba vypnout klimatizaci nebo mírové větrání, utěsnit všechny otvory a použít prostředky individuální ochrany nebo improvizované prostředky individuální ochrany
 4. Při dokonalém utěsnění ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilační zařízení lze setrvat pouze omezenou dobu v závislosti na objemu vnitřního prostoru a počtu ukrývaných osob. Pozor! Hrozí nebezpečí otravy vydýchaným oxidem uhličitým!
 5. V žádném úkrytovém prostoru se nesmí během ochranného provozu kouřit
 6. V úkrytu je třeba se chovat ohleduplně k ostatním ukrývaným, nehlučet, respektovat kolektivní zájmy, nevyvolávat spory atd. Je nutno si uvědomit, že jde omimořádnou situaci a nouzové podmínky, které kladou na člověka zvýšené fyzické a psychické nároky

IV. IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST A POVRCHU TĚLA


K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:

celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté;

všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit;

k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.


Ochrana hlavy


K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.

Ochrana hlavy

Ochrana obličeje a očí


Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.

K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké,lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.


Ochrana trupu


Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.

 1. K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:
  • dlouhé zimní kabáty
  • bundy
  • kalhoty
  • kombinézy
  • šusťákové sportovní soupravy

Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana trupu

Ochrana rukou a nohou


Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.

Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.

Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.

Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.


Vymezení použití improvizované ochrany


 1. Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:
  • k přesunu osob do stálých úkrytů
  • k úniku ze zamořeného území
  • k překonání zamořeného prostoru
  • k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT)
  • k evakuaci obyvatelstva
 
© 2016 - Hasicipribram - MFlash - Optimalizováno pro IE7, MF3.5 (1280x1024) TOPlist